mercredi 15 septembre 2021

Alarobia 15 Septambra 2021 - Sal 51 : 1 - 12

 1 Tao amin’ny tahirin-kiran’ny filohan’antoko-mpihira. Salamo nataon’i Davida, 2fony i Natàna mpaminany nankao aminy, rehefa naka an’i Baty-Seba ity mpanjaka51.1 Jereo 2 Sam 11-12..

3Andriamanitra ô, iantrao aho

satria fatra-pitia Ianao;

koseho re ny hadisoako

satria be indrafo Ianao.

4Sasao tanteraka aho ho afa-keloka

ary diovy mba ho afa-pahotana.

5Eny, miaiky ny fahadisoako aho

sady tsaroako lalandava ny fahotako.

6Ianao irery tokoa no nanotako,

ny ratsy eo imasonao no nataoko;

hany ka ara-drariny Ianao raha miteny,

ary tsy omen-tsiny raha manadidy51.6 Ity andalana ity dia tsiahivina ao amin’ny Rm 3.4..

7Jereo fa meloka aho no teraka,

mpanota raha notorontoronina;

8nefa ny hahitsy ao anaty no sitrakao,

koa ny fahendrena am-po no atoroy ahy.

9Ataovy afa-pahotana tokoa aho, dia hadio;

sasao aho, dia ho fotsy mangatsakatsaka.

10Ataovy reko ny famelanao,

dia hifaly sy hiravo indray aho;

ary aoka hibitaka ny taolako

izay efa voamontsamontsanao.

11Hadinoy tanteraka ny fahotako

ary koseho avokoa ny heloka vitako.

12Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô,

fanahy mahatoky no aoreno ato anatiko.