mardi 6 avril 2021

Talata 06 Aprily 2021 - Jao 21 : 9 - 14

 9Rehefa tafakatra teo an-tanety izy fito lahy, dia nahita afon’arina teo sy trondro teo amboniny ary mofo. 10Ka hoy i Jesoa taminy:

–Itondray trondro amin’ireo vao azonareo teo.

11Dia niakatra tao an-tsambokely i Simôna Petera, ka nisarika ho eo an-tanety ny harato feno trondro vaventy 153; kanefa na dia betsaka tahaka izany aza ny trondro, dia tsy triatra ny harato. 12Ary hoy i Jesoa tamin’izy fito lahy:

–Avia hisakafo!

Ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sahy nanontany Azy hoe: «Iza moa Ianao?», satria fantany ihany fa ny Tompo io. 13Ary nanatona i Jesoa dia nandray ny mofo ka natolony azy ireo; ary nataony toy izany koa ny trondro.

14Izany no fisehoan’i Jesoa fanintelony tamin’ny mpianany, fony Izy tafatsangana velona avy any amin’ny maty.