mardi 10 septembre 2019

Talata 10 Septambra 2019 - Zef 3 : 9 - 11

9«Amin’izany, dia hovako ny firenena isan-tokony
ka hodioviko ny molony;
dia hivavaka amiko TOMPO izy rehetra
ary hiray hina hanompo Ahy.
10Eny fa hatrany an-dafin’ny onin’i Etiôpia
ireo mpivavaka amiko izay naeliko
no ho avy hitondra fanatitra ho Ahy.»

11«Amin’izany andro izany, ry vahoakako,
dia tsy ho menatra intsony ianao
tamin’izay ratsy rehetra nataonao
ka nanotanao tamiko.
Hoesoriko tsy ho eo aminao
ny mpirehareha rehetra
ary tsy hiavonavona intsony ianao
eo an-tendrombohitro masina.