dimanche 18 octobre 2020

Alahady 17 Oktobra 2020 - II Tim 1 : 1 - 5

 1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho apôstôlin’i Kristy Jesoa noho ny sitrapon’Andriamanitra mba hitory ny fiainana nampanantenaina izay ananantsika tafaray amin’i Kristy Jesoa.

2Mamangy anao aho, ry Timôty1.2 Jereo Asa 16.1. zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy i Kristy Jesoa Tompontsika!

Fampirisihana mba ho mahatoky amin’ny finoana

3Velom-pisaorana an’Andriamanitra aho, dia Andriamanitra Izay tompoiko amin’ny fieritreretana mahitsy toy ny nataon’ireo razako1.3 Jiosy nanaraka tsara ny fivavahan-drazany ny fianakaviana nipoiran’i Paoly (jereo Fil 3.4-5).. Velom-pisaorana Azy aho rehefa mahatsiaro anao tsy tapaka amin’ny fivavahana ataoko andro aman’alina. 4Tsaroako ny ranomasonao1.4 Ao an-tsain’i Paoly ny alahelon’i Timôty fony nilaozany tany Efeso (jereo 1Tim 1.3)., ka tsy andriko mihitsy ny hahitako anao mba ho safononoka ny hafaliako. 5Tsahiviko ny finoana tsy mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, dia ilay finoana efa nananan’i Lôisa renibenao sy i Eonika reninao talohanao. Azoko antoka fa anananao koa izany.